جستجوی نشریات
  تماس با ما
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
آدرس: تهران، بزرگراه شيخ فضل‌ا..نوري، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی ،خیابان حکمت
کد پستی: 1464738831
صندوق پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942 داخلی 359 آقای گرجی
دورنگار: 88384132
صفحه الكترونيك: www.bhrc.ac.ir
پست الكترونيك : pub@bhrc.ac.ir
ساعت کاری : 8 الی 16