جستجوی نشریات
جستجوی پیشرفته

سبد خرید
0 نشریه در سبد خرید شما وجود دارد
 
 


رديفگروه نشریهنام نشریهنویسندگانتاریخ نشرنوبت چاپقیمت به ریالخرید جزئیات
1 معماری و طراحی محیطارائه راهکارهای تامین فضای نیمه‌باز خصوصی مناسب در ساختمان‌های مسکونی شهر تهرانغزال راهب، محیا نظری، زهرا غضنفریاسفند 1395اول85000 خرید Details
2 راه و روسازیارزیابی زمین‌شناختی (ژئولوژیکی)مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی و راهسازیمحمدرضا سلیمانی کرمانیاسفند 1395اول120000 خرید Details
3 بتنبررسی خواص بتن‌های حاوی پوزولانهای زئولیت و متاکائولنجعفر سبحانی، رحمت مدندوست، پوریا عاشوریبهمن 1395اول110000 خرید Details
4 راه و روسازیراهنمای طراحی، اجرا و نگهداری دیوار هدایت آب پلها (دیجیتالی)فواد کیلانه‌ئی، مسعود منتظری ثمیندی 1395اول25000 خرید Details
5 بتندستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی بتن غلتکی (دیجیتالی)زیر نظر کمیته ملی رویه های بتنیدی 1395اول15000 خرید Details
6 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 41 زمستان 1393-دی 1394اول40000 خرید Details
7 بتنعملکرد صفحات بتن مسلح شده با منسوج تحت بارهای خارج از صفحهمژده زرگران، نادر خواجه احمد عطاریآبان 1395اول35000 خرید Details
8 معماری و طراحی محیطضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی (ویرایش2-1378)کمیته تخصصیمهر 1395هشتم40000 خرید Details
9 فصلنامه بهینهفصلنامه بهینه شماره 4 جلد 6علی کاوهتیر 1395اول40000 خرید Details
10 ضوابط و آیین نامه هامبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان)ویرایش سومدفتر مقررات ملی ساختمانتیر 1395چهارم80000 خرید Details
11 معماری و طراحی محیطراهنمای کاربردی ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی-حرکتیندا رفیع زاده-مسعود قاسم زاده-مهران ماندگارتیر 1394اول90000 خرید Details
12 فصلنامه جادهفصلنامه علمی ترویجی جاده 76 پاییز92-تیر 1394اول40000 خرید Details
13 مجله آسيايي مهندس عمرانمجله آسیایی شماره 8 جلد هفدهم-علی کاوهتیر 1394اول40000 خرید Details
14 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 43 تابستان 1394-تیر 1394اول40000 خرید Details
15 ضوابط و آیین نامه هاآیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(2800)- ویرایش 4کمیته دائمی بازنگری آیین نامهاردیبهشت 1395یازدهم120000 خرید Details
16 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 42 بهار 1394-فروردین 1394اول40000 خرید Details
17 آتشطبقه بندی فراورده ها ومصالح ساختمان ازنظرواکنش دربرابرآتشسعید بختیاری-لیلا تقی اکبری-مسعود جمالی آشتیانیفروردین 1394اول15000 خرید Details
18 معماری و طراحی محیطپهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی-اقلیم گرم و مرطوب-استان هرمزگانکسمایی-داعی نژاد-سلخیفروردین 1394دوم150000 خرید Details
19 ضوابط و آیین نامه هامبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای صنعتی ساختمان ها) ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هفتم55000 خرید Details
20 ضوابط و آیین نامه هامبحث دهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های فولادی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394چهارم140000 خرید Details
21 ضوابط و آیین نامه هامبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیرعامل)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394نهم40000 خرید Details
22 ضوابط و آیین نامه هامبحث بیستم مقررات ملی ساختمان(علائم وتابلوها)دفتر امور مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول30000 خرید Details
23 ضوابط و آیین نامه هامبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژیدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394دهم75000 خرید Details
24 ضوابط و آیین نامه هامبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدادفترمقررات ملی ساختمانفروردین 1394هشتم45000 خرید Details
25 ضوابط و آیین نامه هامبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان(لوله کشی گاز طبیعی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول75000 خرید Details
26 ضوابط و آیین نامه هامبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان(تاسیسات بهداشتی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394سوم80000 خرید Details
27 ضوابط و آیین نامه هامبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان(آسانسورها وپلکان برقی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هفتم40000 خرید Details
28 ضوابط و آیین نامه هامبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان(تاسیسات مکانیکی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394دوم70000 خرید Details
29 زلزله شناسی و خطرپذیریملاحظات جنسیت در کاهش خطر پذیری بحران (راهنمای سیاستگذاری واجرا)دهقان فاروجیفروردین 1394اول60000 Details
30 اقتصاد حمل و نقلمدیریت آموزش سازمانی(باتاکید بر توسعه سرمایه شهری)حسین محمدپور زرندیفروردین 1394دوم140000 خرید Details
31 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای جوش واتصالات جوشی در ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول300000 خرید Details
32 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای مبحث بیست ویکم(پدافند غیرعامل)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول40000 Details
33 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای مبحث نوزدهم (صرفه جویی درمصرف انرژی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول160000 خرید Details
34 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتیدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول140000 خرید Details
35 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان هادفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول150000 خرید Details
36 ضوابط و آیین نامه هاراهنمای مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها درمقابل آتش)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول55000 خرید Details
37 ضوابط و آیین نامه هامبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان)ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395هشتم60000 خرید Details
38 ضوابط و آیین نامه هامبحث سوم مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394دوم50000 خرید Details
39 ضوابط و آیین نامه هامبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)دفتر امور مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول70000 خرید Details
40 ضوابط و آیین نامه هامبحث اول مقررات ملی ساختمان(تعاریف)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394اول30000 خرید Details
41 ضوابط و آیین نامه هامبحث پنجم مقررات ملی ساختمان(مصالح وفراورده های ساختمانی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394چهارم75000 خرید Details
42 ضوابط و آیین نامه هامبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی وپی سازی)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هشتم40000 خرید Details
43 ضوابط و آیین نامه هامبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های با مصالح ساختمانی)ویرایش دومدفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1394هفتم40000 خرید Details
44 ضوابط و آیین نامه هاقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(مصوب اسفند ماه 1374)معاونت مسکن وساختمانفروردین 1395دوازدهم60000 خرید Details
45 ضوابط و آیین نامه هامبحث بیست ودوم مقررات ملی ساختمان(مراقبت ونگهداری ازساختمان ها)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395ششم40000 خرید Details
46 ضوابط و آیین نامه هامبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان هادفترامور مقررات ملی ساختمانفروردین 1395شانزدهم70000 خرید Details
47 ضوابط و آیین نامه هامبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395نهم45000 خرید Details
48 ضوابط و آیین نامه هامبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه)دفتر مقررات ملی ساختمانفروردین 1395دوازدهم160000 خرید Details
49 پژوهشنامه حمل و نقلپژوهشنامه حمل و نقل شماره 46 بهار 1395-فروردین 1395اول40000 خرید Details
50 آتشرفتار کامپوزیت های اپوکسی ودال های بتن مسلح تقویت شده بانوارهای CFRPدربرابر آتش ومحافظت آنها به وسیله پوشش های معدنی ضد حریقبختیاری-تقی اکبریفروردین 1395اول120000 خرید Details
اندازه صفحه :    صفحه اول   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   صفحه آخر        صفحه :   1    از :   23   
  گروه   lblPopUpDetailsPubCategoryId

lblPopUpDetailsPubName

شابک:
lblPopUpDetailsISBN


نوع نشریه:
lblPopUpDetailsPubTypeName


تاریخ انتشار:
lblPopUpDetailsPubDate


تعداد صفحات:
lblPopUpDetailsNumberOfPages


نویسنده:
lblPopUpDetailsAuthorName


قطع کتاب:
lblPopUpDetailsBookSizeName


کد نشر:
lblPopUpDetailsPubCode


قیمت:
lblPopUpDetailsPubPrice   ریال   قیمت از :   سبز   ریال
 

  خلاصه خلاصه کتاب
توضیحات |
lblPopUpDetailsPubDesc

تعداد نشریه موجود      جلد
تعداد نشریه درخواستی