جستجوی نشریاتداده ای جهت نمایش وجود ندارد
جزئیات
ناشر
نوع نشریه
قطع کتاب lblPopUpDetailsBookSizeId
نام نشریه lblPopUpDetailsPubName
نویسنده lblPopUpDetailsAuthorName
 
حذف
 
ناشر lblPopUpDeletePublisherId
نوع نشریه lblPopUpDeletePubTypeId
قطع کتاب lblPopUpDeleteBookSizeId
نام نشریه lblPopUpDeletePubName
نویسنده lblPopUpDeleteAuthorName
 
رکورد انتخاب شده حذف شود ؟
 
        
 
lblPopUpXUnderPressPublicationsUnderPressPublicationId lblPopUpXUnderPressPublicationId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPublisherId lblPopUpXPublisherId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPubTypeId lblPopUpXPubTypeId
lblPopUpXUnderPressPublicationsPubName lblPopUpXPubName
lblPopUpXUnderPressPublicationsAuthorName lblPopUpXAuthorName
lblPopUpXUnderPressPublicationsBookSizeId lblPopUpXBookSizeId